เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3572506 ภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  3573551 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
  2073405 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงสำหรับอุตสหกรรมไมซ์
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3572410 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพด้านงานบริการ
  3573318 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
  3572306 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
  3572308 การดำเนินงานและการัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
  1074503 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1091303 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1091302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
  1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1092325 การเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
  1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
  1093306 ปริทัศน์วรรณกรรม
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1094409 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
  1094504 การเมืองการปกครองไทย
  1094505 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
  1094302 คติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย
  1094202 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1044804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4091114 แคลคูลัส 2
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4143114 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง