เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3572415 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน
  3572103 การเป็นผู้ประกอบการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3571520 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
  3573549 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน
  3573416 จิตวิทยาการบริการและมารยาทสังคมในธุรกิจการบิน
  3573415 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
  3574804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน
  3571517 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
  3571516 ภาษาจีนพื้นฐาน
  3571515 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
  3573314 บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
  3571332 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
  3571330 การบริหารพหุวัฒนธรรม
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  3572536 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน
  3572534 ภาษาจีนเพื่อพัฒนาตน
  3572532 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาตน
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3573568 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3573566 ภาษาจีนเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3573564 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3572312 สุนทรียภาพในพื้นที่บริการในธุรกิจโรงแรม
  3573308 การบริหารบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
  3573313 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่พัก
  3573307 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม
  3574802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรม
  3571507 ภาษาเกาหลีระดับต้น
  3571503 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  3573281 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3571206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572516 ภาษาเกาหลีเชิงสถานการณ์
  3572508 ภาษาฝรั่งเศสเชิงสถานการณ์
  3572506 ภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  3572504 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสถานการณ์
  3572217 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3572221 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
  3572315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572541 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
  3573538 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
  3573534 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
  3573533 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
  3573532 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
  3573269 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  3573271 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  3572543 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจนำเที่ยว 1
  3573267 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
  3573125 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3574807 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  2553129 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
  2551601 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
  2551133 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย
  2561504 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
  2552125 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
  2552211 ความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก
  2552129 กฎหมายปกครอง
  2552128 การเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
  2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2553244 สิ่งแวดล้อมกับการเมืองโลก
  2553359 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ
  2553356 การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  2554115 ทหารกับการเมือง
  2553241 ภูมิภาคอาเซียน
  2553355 หลักการกระจายอำนาจกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
  2553129 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
  2553138 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
  2552312 ภูมิรัฐศาสตร์
  2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน
  2554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
  2551309 องค์การและการบริหาร
  2561504 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
  2563525 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2552320 การบริหารและการจัดการท่้องถิ่น
  2552318 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2552316 การคลังและงบประมาณสาธารณะ
  2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2553371 พฤติกรรมองค์การ
  2553376 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
  2553374 การประเมินบุคคล
  2553367 การเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553365 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
  2553363 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน
  2554806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
  2561501 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
  2561304 กฎหมายลักษณะหนี้
  2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
  2561504 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  2563419 กฎหมายภาษีอากร
  2563307 กฎหมายมรดก
  2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด
  2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
  2562311 กฎหมายครอบครัว
  2562310 เอกเทศสัญญา 2
  2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2563418 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  2564706 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
  2563522 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
  2563523 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
  2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
  2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน
  2554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011104 หลักชีวเคมี
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011103 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับพยาบาล
  6022506 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2
  6024202 ปฏิบัติการพยาบาลสู่วิชาชีพ
  1071310 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
  1551151 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
  1071308 ภาษาพาเพลิน
  1071307 ศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  1071406 สื่อ ของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล
  1072320 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
  1072319 ภาษาอังกฤษเพื่อความสนุกสนาน
  1072314 โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
  1072316 ว่ายน้ำและการปฐมพยาบาล
  1072603 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  1073313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
  1073312 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
  1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  1073101 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
  1074104 สิทธิเด็ก
  1074907 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
  1074906 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
  1074102 การเขียนภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
  1014804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
  1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  1091305 สุขภาพและการออกกาลังกายสาหรับครูประถมศึกษา
  1091304 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
  1072316 ว่ายน้ำและการปฐมพยาบาล
  1083407 การศึกษาพิเศษ
  1092304 ศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  1093508 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
  1093507 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
  1093405 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
  1093403 เรขาคณิตและการวัด
  1093307 ศาสตร์และศิลปะการอ่านและการเขียน
  1093206 สุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับครูประถมศึกษา
  1093205 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1642705 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  1094512 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
  1094511 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
  1094510 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  1094408 แรงและพลังงาน
  1094405 การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  5071704 เคมีอาหารและโภชนาการ
  5071319 เบเกอรี่และเพรสตรี้
  5071318 การเตรียมวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
  5071204 จุลชีววิทยาอาหาร
  5071613 เคมีอาหารด้านโภชนาการ
  5071612 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
  5071611 จุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร
  5074318 การประกอบอาหารเอเชีย 1
  5072609 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 1
  5072608 ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านโภชนาการ 2
  5072330 การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
  5072329 เทคนิคการผลิตเบเกอรีและเพสตรี้
  5072616 สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานโภชนาการ
  5074603 การให้คำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการสำหรับวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
  5074602 โภชนาการชุมชน
  5074319 ระเบียบวิธีวิจัยทางการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร
  5073619 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
  5073355 การประกอบอาหารเอเชีย 2
  5072322 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5072311 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
  5071303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
  5071701 ฟิสิกส์การประกอบอาหาร
  5071403 ชีวเคมีอาหาร
  5072604 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร
  5072325 อาหารไทยดั้งเคิม
  5072313 เทคนิคการอบและผลิตเพสตรี้
  5072419 เทคโนโลยีข้าว
  5073349 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  5074414 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  5073347 การจัดบริการเครื่องดื่ม
  5073347 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  5073348 การจัดการงานบริการอาหาร
  4553116 การแกะสลักผักและผลไม้
  4502506 ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์
  4541105 มนุษย์และครอบครัว
  4531102 การจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม
  4501113 ธุรกิจเบื้องต้น
  4552110 การจัดดอกไม้
  4523101 หลักการเบื้องต้นและการซ่อมแซมเสื้อผ้า
  4511205 หลักและทฤษฏีการประกอบอาหาร
  4512224 อาหารไทยและขนมไทย
  4553423 ดอกไม้ประดิษฐ์
  4553520 ศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย
  4553118 การร้อยมาลัย
  4553117 การจัดดอกไม้ในพิธีมงคล
  4513246 เครื่องดื่ม
  4511108 โภชนาการในวัยต่าง ๆ
  5073310 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
  5073340 พื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
  4532308 การออกแบบเพื่อการตัดเย็บ
  4523202 การออกแบบและการเลือกเสื้อผ้า
  4503901 การสัมมนาคหกรรมศาสตร์
  4503902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
  5071308 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร
  5072702 เคมีอาหาร
  5071314 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
  5071203 จุลชีววิทยาอาหารและสุขาภิบาล
  5073415 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม
  5072502 วิศวกรรมอาหารพื้นฐาน
  5072421 เทคโนโลยีข้าว
  5072420 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1
  5072334 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
  5072321 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเทคโนโลยีอาหาร
  5072323 การออกแบบและการวางผังสถานที่ผลิตอาหาร
  5072108 การประกอบอาหารเอเชียตะวันออก
  5074413 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร
  5073420 ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากน้ำตาลและขนมขบเคี้ยว
  5073419 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป
  5074910 โครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ
  5073802 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร