เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
  1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  2500105 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  2000106 ศิลปะการดำรงชีวิต
  200105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
  1500201 ความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)
  4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science and Mathematics in Daily Life)
  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี (Smart Thai and Global Citizens)
  2500116 สังคมอารยชน (Civilized People Societies)
  1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด(English for Reflective Thinking)
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน (English for Self-direction)
  1500116 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ (Thai for Being Scholars)
  4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน(Psychology for Self-development)