เอกสาร
 
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกุมภาพันธ์_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมกราคม_2564.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนธันวาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนพฤศจิกายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนตุลาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกันยายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนสิงหาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนกรกฏาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมิถุนายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนพฤษภาคม_2563.pdf
  15-ข้อมูลจำนวนนักศึกษา_เมษายน_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต_เดือนมีนาคม_2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมกราคม 2563.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนธันวาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกันยายน 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนสิงหาคม 2562.pdf
  ข้อมูลจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนกรกฏาคม 2562.pdf