หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรึกษาหารือระบบฐานข้อมูลอาจารย์ กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรึกษาหารือระบบฐานข้อมูลอาจารย์ กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา 2560
นที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย