หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 6(52)/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-08-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 6(52)/2563

โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม

มีวาระสำคัญ อาทิเช่น  แผนปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (AEC) ในแบบ New Normal ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

การบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ห้องเรียน 232 อาคาร 2 ชั้น 3