หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(42)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-11-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน (Placement Test) 
ด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียชุด English Discoveries Online ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.