หัวข้อข่าว : เมื่อซึมเศร้า เป็นเรื่องใกล้ตัว
ข่าว ณ วันที่ : 2019-10-17
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการบรรยาย
ในหัวข้อ เมื่อซึมเศร้า เป็นเรื่องใกล้ตัว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะ
ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจุบัน
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.