หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SDU Open House
ข่าว ณ วันที่ : 2019-10-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Suan Dusit Open House โดยมีวาระเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ 
การจัดบูธกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงาน Suan Dusit Open House จัดวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.