หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(41)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-10-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10(41)/2562  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ติดตามการดำเนินงานการพัฒนางานวิชาการของคณะ/โรงเรียน  ประเด็นหารือเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  
การเตรียมความพร้อมโครงการ SUAN DUSIT Open House
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม  2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.