หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติ สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าว ณ วันที่ : 2019-09-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม 
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น อนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น 13 คน
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต