หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(40)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-09-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9(40)/2562  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS 
รายงานภาระงานสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30น.