หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8(42)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA รอบ 12 เดือน   รายงานการจัดทำคู่มือนักศึกษาและคู่มือหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562  การใช้โทรศัพท์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต