หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2(34)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 2(34)/2562
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น การสมัครเพื่อขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการเข้ารับการทดสอบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต