หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การต้อนรับ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ประธานกรรมการและคณะในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน(suan dusit University Quality Assurance SDU QA) ประจำปีการศึกษา 2561 
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต