หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-16
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน ครั้งที่ 3 (suan dusit University Quality Assurance SDU QA) ประจำปีการศึกษา 2561 
โดยมี นางสาวจิตราพร  จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม 
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต