หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระบบ AEC)
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระบบ AEC
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2562
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต