หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ครั้งที่ 4/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 
รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ โดยทีมอาจารย์ผู้สอน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45-10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต