หัวข้อข่าว : อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้และ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม 
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต