หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชากการศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 4/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 
รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสุทัน มุมแดง
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ โดยทีมอาจารย์ผู้สอน
 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต