หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  โดยทีมอาจารย์ผู้สอน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต