หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลครั้งที่ 4/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-08-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล  ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล โดยทีมอาจารย์ผู้สอน วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต