หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2562 โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิ  คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์) บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 (อนุมัติวันที่ 11 กรกฎาคม 2562) จำนวน 1,712 คนและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (อนุมัติวันที่ 12 กรกฎาคม 2562) จำนวน 5 คน  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย