หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาสังคมอารยชน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียนในรายวิชาสังคมอารยชน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต