หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร พึงไชย  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียนในรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต