หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิทยากรนางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตนวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต