หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายสุทัน  มุมแดง รองผู้อำนวยการสำส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสะท้อนคิด วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต