หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(38)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7(38)/2562  
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเด็นสถานภาพของนักศึกษา(สถานภาพรอพินิจ/สถานภาพพ้นสภาพ) 
การออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแนวปฏิบัติการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562