หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วิทยากรโดย ผศ.ปรมัตถ์ปัชปรัชญ์  ต้องประสงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเและคณะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียนในรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต