หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2019-07-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบาย เรื่อง ความเป็นสวนดุสิตจากนโยบายสู่การปฎิบัติ  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต 
ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่อง ร้อยเรียงภาพรวมรายวิชาความเป็นสวนดุสิต 
จากนั้นเป็นการแนะนำแนวการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 14 หน่วยการเรียนรู้  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.