หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562 นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารและคณะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต