หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิค Stop Motio
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิค Stop Motion โดย ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิระ จิตสุภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิค Stop Motion ด้วย MS-PowerPoint วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต