หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมด้วย MS-PowerPoint
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมด้วย MS-Powerpoint 
โดย ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ กล่าวเปิดการอบรม 
วิทยากรโดยผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์แนะนำการใช้เครื่องมือ Trigger ใน MS-PowerPoint ในการออกแบบและพัฒนาเกมด้วย MS-PowerPoint
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต