หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 9 เดือน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 2 (suan dusit University Quality Assurance SDU QA) ประจำปีการศึกษา 2561 
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต