หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Lecturer as Coach รุ่นที่ 2
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ “Lecturer as Coach” รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอนแบบ Active Learning กับ Coaching วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น Storytelling เพื่อใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ Dialogue เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ของบุคคล ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2562