หัวข้อข่าว : การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)   ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การติดตามผลภาพรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต