หัวข้อข่าว : ประชุมร่วมกันหารือและระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ บทบาทงานวิชาการในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกคณะ/โรงเรียน 
ร่วมกันหารือและระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ บทบาทงานวิชาการในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
โดยประเด็นในการหารือเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส