หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Lecturer as Coach
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Lecturer as Coach
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การสอนแบบ Active Learning กับ Coaching วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
เช่น Storytelling เพื่อใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ Dialogue เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ของบุคคล 
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562