หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(36)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5(36)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการดำเนินการติดตามนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระบบAEC) ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562