หัวข้อข่าว : สวท.จัดอบรมการทำ Pivot Tableให้กับบุคลากรภายใน
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการทำ PIvot Table ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ  ที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำฐานข้อมูล
โดยมีนายบุญธรรม สังขะเสน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต