หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) รายวิชาความเป็นสวนดุสิตครั้งที่ 2/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-21
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket Book) 
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
เป็นประธานในการประชุมและได้รับเกียรติจากอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ซึ่งเป็นวิทยากร นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้าน การพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา 
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต