หัวข้อข่าว : ประชุมรับฟังการชี้แจงและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาต่างๆ
ข่าว ณ วันที่ : 2019-05-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ศูนย์ E-Learning สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดประชุมรับฟังการชี้แจงและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาต่างๆ 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะ/ โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม