หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(35)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-04-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(35)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลงานที่ประสบความสำเร็จของคณะ/โรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการติดตามข้อมูลตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)  สรุปการดำเนินการ การจัดอบรม Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement การจัดอบรม Reflective Learning และแนวทางการติดตามผลการอบรม Game Based Learning ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562