หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-03-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

นางสาวจิตราพร  จันทรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 
รายวิชา 1500119 ภาษาไทยพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 2/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุม Conference Room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต