หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-03-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

นางสาวจิตราพร  จันทรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 
รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุม Conference Room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต