หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพ รอพินิจ
ข่าว ณ วันที่ : 2019-03-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพ รอพินิจ โดยมีดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพ รอพินิจ  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย