หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(34)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-03-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 3(34)/2562
โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2562 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)  รูปแบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ผ่านระบบบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.