หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิ  คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2561 (AEC) วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย