หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-21
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 1/2561 โดยมีดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิ รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  การอนุมัติสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 2