หัวข้อข่าว : ประชุมการเข้ารับทดสอบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2019-02-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการเข้ารับทดสอบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIgital Literacy) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย